امیرمهدی بدری
آقای امیرمهدی بدری
پنجشنبه, 15 آبان 1399
1401/08/21
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان شهاب سرخ از تاریخ 1399/08/15 تا تاریخ 1400/01/17
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/10 تا تاریخ 1401/03/21
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/08/07

لیست مطالب :