محمدحسین گشانی
آقای محمدحسین گشانی
دوشنبه, 7 مهر 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1399/07/08 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین نوین از تاریخ 1400/06/13 تا تاریخ 1400/08/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کاوه جوان مهر از تاریخ 1400/09/24 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه توپان ویرا از تاریخ 1402/04/24 تا تاریخ 1402/07/08
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1402/07/08 تا تاریخ 1402/11/03

لیست مطالب :