محمد امین مشیری
آقای محمد امین مشیری
شنبه, 22 شهریور 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/06/25 تا تاریخ 1399/12/11
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان شهر ری از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/11/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شن سا بهارستان از تاریخ 1401/12/06 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :