یاسین پناهی
آقای یاسین پناهی
چهارشنبه, 11 دی 1398
1402/04/14
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1398/10/11 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/07/06 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/25
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :