میر امیرمحمد یوسفی
آقای میر امیرمحمد یوسفی
چهارشنبه, 26 شهریور 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/06/26 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان شهر ری از تاریخ 1401/05/06 تا تاریخ 1401/11/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شن سا بهارستان از تاریخ 1401/12/06 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :