امیر ماهان افروزیانی
آقای امیر ماهان افروزیانی
دوشنبه, 14 مهر 1399
1401/08/21
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ماهان پیوس از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/10/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلای سیاه آبادان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/08/21

لیست مطالب :