امیر مهدی عظیم زاده
آقای امیر مهدی عظیم زاده
جمعه, 21 شهریور 1399
1401/08/21
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/06/24 تا تاریخ 1399/12/04
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرمان سرخ بهارستان از تاریخ 1399/12/28 تا تاریخ 1400/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1400/10/19 تا تاریخ 1401/04/06

لیست مطالب :