ابوالفضل شیرازی
آقای ابوالفضل شیرازی
دوشنبه, 14 مهر 1399
1402/04/11
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1399/07/14 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ماهان پیوس از تاریخ 1400/04/19 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهید ایزد پناه از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید ایزد پناه از تاریخ 1402/04/04 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :