محمد عبدی
آقای محمد عبدی
یکشنبه, 2 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/04/12 تا تاریخ 1402/06/16
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان پایتخت ایرانیان از تاریخ 1402/06/16 تا تاریخ 1402/10/18
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/10/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :