محمد مقیمی
آقای محمد مقیمی
جمعه, 4 مرداد 1398
1402/03/27
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1398/05/11 تا تاریخ 1399/07/07
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1400/03/26 تا تاریخ 1400/09/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/08
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :