آرین فکری بارکوسرائی
آقای آرین فکری بارکوسرائی
یکشنبه, 13 مرداد 1398
1402/03/29
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان جوان عقیلی از تاریخ 1399/10/30 تا تاریخ 1400/04/12
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران عبدی سیصدو سیزده از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1400/11/04
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران خوراکیان از تاریخ 1400/11/05 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :