امین محمد زینلی
آقای امین محمد زینلی
چهارشنبه, 9 مرداد 1398
1402/04/14
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا افق جاودان از تاریخ 1398/05/09 تا تاریخ 1399/07/21
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1400/03/20 تا تاریخ 1401/04/06

لیست مطالب :