علی جهانگیری
آقای علی جهانگیری
شنبه, 1 تیر 1398
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن پیام ری از تاریخ 1398/04/05 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فتح آرشاک از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صبا اتحاد از تاریخ 1400/05/26 تا تاریخ 1400/09/29
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صبا اتحاد از تاریخ 1401/05/11 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/01 تا تاریخ 1402/10/20

لیست مطالب :