سيداميرحسين حسيني
آقای سيداميرحسين حسيني
دوشنبه, 29 مهر 1398
1402/03/27
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس پایتخت از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1399/11/13
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/05/10 تا تاریخ 1401/04/11
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد کاوه از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ 1402/01/22

لیست مطالب :