هادی غفاری
آقای هادی غفاری
چهارشنبه, 22 خرداد 1398
1- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1398/03/24 تا تاریخ 1399/07/12
2- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :