امیر علی آسیابی کیوج
آقای امیر علی آسیابی کیوج
جمعه, 11 مرداد 1398
1401/04/25
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایلیا از تاریخ 1398/05/16 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پسران آبی آسمان از تاریخ 1399/07/10 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پسران آبی آسمان از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/11/13
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پسران آبی نوین از تاریخ 1400/11/13 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :