محمد پوریا نوروزی
آقای محمد پوریا نوروزی
جمعه, 4 مرداد 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه رادین ری از تاریخ 1398/05/04 تا تاریخ 1400/03/03
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه رادین ری از تاریخ 1400/08/01 تا تاریخ 1400/12/12
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار ساینا از تاریخ 1401/09/15 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/05/15 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :