علیرضا اسدی سمسکنده
آقای علیرضا اسدی سمسکنده
چهارشنبه, 22 آبان 1398
1401/05/11
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/09/16 تا تاریخ 1400/05/11
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان ایرانخودرو از تاریخ 1400/10/06 تا تاریخ 1400/11/23

لیست مطالب :