امیرمحمد گودرزی
آقای امیرمحمد گودرزی
پنجشنبه, 23 خرداد 1398
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1398/03/23 تا تاریخ 1398/09/02
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1398/09/02 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1399/07/10 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آرارات نوین راستین مهر از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1400/10/22
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1401/05/18 تا تاریخ 1401/09/01
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/10/12 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :