علیرضا تازیکه لمسکی
آقای علیرضا تازیکه لمسکی
شنبه, 1 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1398/08/06
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا پارس از تاریخ 1398/08/06 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1400/04/22 تا تاریخ 1401/04/18
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/08/10
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/03/17

لیست مطالب :