امیر حسین مقصودی
آقای امیر حسین مقصودی
جمعه, 24 خرداد 1398
1402/04/23
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کارون تهران از تاریخ 1398/03/24 تا تاریخ 1398/11/05
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه امیدشهرافتاب از تاریخ 1398/11/07 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1399/11/13
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه عظیم گستر رادین از تاریخ 1400/08/10 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فجر شهریار از تاریخ 1401/09/06 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :