امیر حسین رحیمی
آقای امیر حسین رحیمی
شنبه, 22 تیر 1398
1401/06/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1398/04/22 تا تاریخ 1399/10/29
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه خوراکیان از تاریخ 1399/10/29 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اینده سازان درخشان از تاریخ 1400/11/06 تا تاریخ 1401/04/06

لیست مطالب :