مصطفی اونق
آقای مصطفی اونق
شنبه, 18 خرداد 1398
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1398/03/18 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/11/09
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1400/11/09 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :