امیررضا زینلی
آقای امیررضا زینلی
چهارشنبه, 9 مرداد 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا افق جاودان از تاریخ 1398/05/09 تا تاریخ 1399/07/21
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1400/03/20 تا تاریخ 1401/04/06
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :