امیررضا بازوند
آقای امیررضا بازوند
چهارشنبه, 1 آبان 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آب بان صنعتگران مهر ولیعصر از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/01
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهرانجوان ایرانیان از تاریخ 1398/08/06 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/10/08 تا تاریخ 1400/04/21
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :