محمد مهدی خوش فطرت
آقای محمد مهدی خوش فطرت
پنجشنبه, 30 خرداد 1398
1402/08/22
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال ۹۰ از تاریخ 1398/03/30 تا تاریخ 1399/07/01
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال ۹۰ از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1401/04/22
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیشگامان مهر آذین البرز از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :