محمد مهدی طاهری
آقای محمد مهدی طاهری
سه شنبه, 30 مهر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت پایتخت مهر از تاریخ 1398/07/30 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آلومینیوم تهران از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه طلایی پوشان نسیم شهر از تاریخ 1401/06/29 تا تاریخ 1401/10/26
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/12/09 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/24 تا تاریخ 1402/11/04

لیست مطالب :