پارسا شهیری
آقای پارسا شهیری
دوشنبه, 10 تیر 1398
1402/05/16
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آران تهران مهر از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/05/04
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه قلب طهران از تاریخ 1400/06/03 تا تاریخ 1400/08/27
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/08/28 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1401/09/08

لیست مطالب :