محمدرضا جمشیدی خیرآبادی
آقای محمدرضا جمشیدی خیرآبادی
یکشنبه, 26 خرداد 1398
1402/11/04
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1401/03/29
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1401/07/02 تا تاریخ 1402/05/07

لیست مطالب :