محمد رضا جمشیدی
آقای محمد رضا جمشیدی
یکشنبه, 26 خرداد 1398
1401/07/02
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1401/03/29

لیست مطالب :