یاسین جرجانی
آقای یاسین جرجانی
سه شنبه, 18 تیر 1398
1402/04/12
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/06/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1399/07/04 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/02/19

لیست مطالب :