امیربهادر مرادیان پی
آقای امیربهادر مرادیان پی
سه شنبه, 9 مهر 1398
1401/04/06
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آریوبرزن پیام ری از تاریخ 1398/07/09 تا تاریخ 1399/01/31
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1400/03/15
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/04/14 تا تاریخ 1400/12/09
4- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/12/10 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :