سبحان حسين زاده
آقای سبحان حسين زاده
سه شنبه, 18 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1399/06/26 تا تاریخ 1401/03/16
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :