ابوالفضل آین
آقای ابوالفضل آین
شنبه, 22 تیر 1398
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1398/04/22 تا تاریخ 1399/07/07
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان تاوا از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/07/27
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :