امین محمود مولائی کرمانی
آقای امین محمود مولائی کرمانی
چهارشنبه, 8 خرداد 1398
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام خشنود از تاریخ 1398/03/08 تا تاریخ 1399/06/27
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن پیام ری از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام آوران امید آسمان از تاریخ 1400/10/19 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شیرین فراز بوستان از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/10/10
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/01 تا تاریخ 1402/10/20

لیست مطالب :