امیرمهدی طاهری
آقای امیرمهدی طاهری
چهارشنبه, 5 تیر 1398
1402/07/08
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری از تاریخ 1398/04/05 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فتح آرشاک از تاریخ 1399/07/18 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/02/24 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :