حسن افزونی
آقای حسن افزونی
یکشنبه, 16 تیر 1398
1401/05/19
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1398/04/16 تا تاریخ 1399/01/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1399/07/04 تا تاریخ 1400/03/15
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1400/05/03 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :