ابوالفضل اکبریان
آقای ابوالفضل اکبریان
سه شنبه, 4 تیر 1398
1401/08/20
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران حسن آباد از تاریخ 1398/04/04 تا تاریخ 1398/04/05
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1399/07/05
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1399/07/14 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/07/07
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1401/08/04

لیست مطالب :