فراز فلاح نجم آبادی
آقای فراز فلاح نجم آبادی
چهارشنبه, 19 تیر 1398
1402/08/15
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان نوری از تاریخ 1398/05/07 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان نوری از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان نوری از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/09/27
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/10/07 تا تاریخ 1401/04/15
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/08/11
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی باتیس از تاریخ 1401/10/17 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :