پرهام حسنی
آقای پرهام حسنی
یکشنبه, 23 تیر 1398
1402/03/22
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس المپیک جوان از تاریخ 1398/04/24 تا تاریخ 1399/07/23
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان پرویز زیوری از تاریخ 1399/07/23 تا تاریخ 1399/11/25
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/08
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :