امیر حسین علیزاده
آقای امیر حسین علیزاده
یکشنبه, 28 مهر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تات تهران از تاریخ 1398/07/28 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1399/06/25 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/04/07 تا تاریخ 1400/12/07
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پسران آبی نوین از تاریخ 1400/12/11 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/07/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :