سعید کمالی
آقای سعید کمالی
سه شنبه, 28 خرداد 1398
1402/04/19
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سپید جامگان از تاریخ 1398/03/28 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه یاران شهید هادی از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/03/28
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :