ابوالفضل صفری
آقای ابوالفضل صفری
یکشنبه, 19 خرداد 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اطلس سرخ خلیج فارس از تاریخ 1398/03/23 تا تاریخ 1398/07/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اطلس سرخ خلیج فارس از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس اویژگان از تاریخ 1400/07/03 تا تاریخ 1400/08/24
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانیان مهر هوادار خلیج فارس از تاریخ 1401/04/03 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد ستارگان از تاریخ 1402/05/22 تا تاریخ 1402/06/29
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/07/08 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :