مبین قوجقی
آقای مبین قوجقی
چهارشنبه, 19 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1399/07/14
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1400/08/07 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :