کوروش گرجی پور
آقای کوروش گرجی پور
چهارشنبه, 12 تیر 1398
1402/04/23
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1398/04/26
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/12/07 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/09 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :