محمدحسين فرجي
آقای محمدحسين فرجي
پنجشنبه, 2 آبان 1398
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/08/02 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بهمن ری از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1400/03/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1400/06/02 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :