علی اصغر ثمری صفا
آقای علی اصغر ثمری صفا
چهارشنبه, 22 خرداد 1398
1402/03/24
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه قرمز پوشان نام آوران پایتخت از تاریخ 1398/03/22 تا تاریخ 1398/07/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اطلس سرخ خلیج فارس از تاریخ 1398/07/28 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/10 تا تاریخ 1401/04/18
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1401/08/04
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :