میر امیر محمد سیدزاده
آقای میر امیر محمد سیدزاده
جمعه, 7 تیر 1398
1402/07/08
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه چهل سی از تاریخ 1398/04/08 تا تاریخ 1398/07/06
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اتحاد آراد کوشش آسیا از تاریخ 1398/07/27 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فجر تهران از تاریخ 1400/04/13 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد آراد کوشش آسیا از تاریخ 1401/05/03 تا تاریخ 1401/08/12
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :