ایمان سهراب زاده
آقای ایمان سهراب زاده
سه شنبه, 9 مهر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1398/07/09 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهید خوراکیان از تاریخ 1400/04/15 تا تاریخ 1400/10/22
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه یاران خوراکیان از تاریخ 1400/10/25 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مهر پایدار راویار از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/08/23
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آلومینیوم مهر ویژن از تاریخ 1401/08/25 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت حفاری ایرانیان از تاریخ 1402/04/16 تا تاریخ 1402/05/23
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/05/25 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :