محمد ایران نژاد
آقای محمد ایران نژاد
دوشنبه, 20 خرداد 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1399/07/06
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/04/07
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/04/07 تا تاریخ 1401/03/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/21

لیست مطالب :