ياسين مظهرى
آقای ياسين مظهرى
جمعه, 21 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اذربایجان تیم علی ‍پروین از تاریخ 1398/04/21 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1401/04/19 تا تاریخ 1402/04/30
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/07/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :